Ден 0

Въведение

На тази страница обяснявам каква е идеята, която стои зад тази Програма, за да прецените дали тя е подходящото нещо за вас. Представям какво са емоционалната и духовната интелигентност, както и  темата за дуалността – най важната част от работата с нея.

Емоционалната интелигентност
Време за четене: 2 минути

Докато работите с тази Програма често ще се натъквате на изречения, които обясняват, че на нивото на емоционалната интелигентност дадената „задача за деня“ е свързана с практиката на едно или друго умение. Затова сега ще представя основните групи умения за емоционална интелигентност, които ще бъдат предмет на тези практики.

 

(1) емоционално самосъзнание,
(2) емоционален самоконтрол,
(3) вътрешна мотивация,
(4) емпатия и
(5) социални умения.

 

Тези пет основни групи умения на свой ред се състоят от други.

 

Например, емоционалната осъзнатост означава човек да може (1) да осъзнава емоциите в момента на тяхното възникване, (2) да може да ги назовава правилно, т.е. да им дава точните имена,  и (3) да има реална самооценка, която намира израз в зряла увереност в себе си.

 

Емоционалният самоконтрол включва (1) способността да задържамe импулсивните си реакции, докато намерим подходящото време и форма за тяхното изразяване. Освен това съдържа и (2) способността да отлагаме възнаграждението, т.е. търпението. За да можем да направим това ни е необходима (3) нагласата за неутралност и безпристрастност.

 

Самостоятелната мотивация е свързана с т.нар. вътрешен локус на контрола. Това означава, (1) че за постигането на целите си не зависим от подкрепата и поощрението на другите хора, а можем сами да намерим вътрешната мотивация за това; (2) че се ангажираме на сто процента с това, което правим; и (3) че не се отказваме при трудности, защото имаме вяра в себе си, оптимизъм и целенасоченост.

 

Емпатията, както и социалните умения за общуване, се състоят от способността да прилагаме същите тези качества, но по отношение на другите хора. Това включва (1) да можем да разпознаваме техните емоции, да ги разбираме и да не ги осъждаме. Освен това (2) да можем да изграждаме пълноценни взаимоотношения като се справяме с неизбежните трудности и предизвикателства по конструктивен и творчески начин (това е умението за управление на конфликтни ситуации). И накрая, (3) да сме способни да мотивираме другите хора също да постигат своите цели, ако тяхната собствена мотивация е слаба (това е умението за лидерство).

 

Подобно описание ни помага да разберем защо е толкова важно да сме емоционално интелигентни. Всичко изброено по-горе може да се обобщи с една дума – ЗДРАВЕ. Емоционално интелигентният човек има здрава самооценка, здраво чувство за границите на своя Аз, здрави връзки с другите хора, а всичко това се проявява като отлично телесно и психично здраве.

 

Да имаме здрава връзка с емоциите си е от огромно значение! Затова, ако започнете да работите с тази Програма, ви предлагам да станете обсебени от желанието да станете будни наблюдатели на своите  емоционални реакции. Именно вашите емоции – тяхното разбиране и грижата за тях, ще бъдат в центъра на тази Програма от самото й начало до края.

 

Вярвам, че след като я приключите и отново прочетете списъка с по-горните умения, те няма да бъдат сухи концепции, а практически инструменти, които вие познавате от личен опит и знаете как да използвате, за да осъществите позитивната промяна в живота ви. Ще знаете вече от личен опит, а не само с ума си, защо емоционалната интелигентност е основният фактор не само за нашето здраве, но и за успеха в живота.