Ден 0

Въведение

На тази страница обяснявам каква е идеята, която стои зад тази Програма, за да прецените дали тя е подходящото нещо за вас. Представям какво са емоционалната и духовната интелигентност, както и  темата за дуалността – най важната част от работата с нея.

Идеята зад тази програма
Време за четене: 10 минути

Желанието

 

Всички психични феномени могат да се разглеждат като прояви на ЕНЕРГИЯ, също както всички физични феномени бяха приети като проява на енергия след като Робърт Майер откри закона за запазване на енергията. Субективно и психологически тази енергия се възприема като ЖЕЛАНИЕ. Аз я наричам ЛИБИДО, използвайки думата в нейния първоначален смисъл, което в никакъв смисъл не означава само сексуално.” К.Г.Юнг

 

По-горната мисъл на Юнг формулира същността на Програмата 29 дни, която е посветена на психологическата работа с човешкото желание. Целта на задачите и текстовете в нея е да ви научи да виждате зад многообразието от своите душевни преживявания първоосновата, от която те идват – вашата желаеща природа. А когато работим с първоосновата на психичните явления, възможността да ги променяме и да им влияем е най-голяма.

 

Емоциите

 

Емоциите са основната и най-важна проява на желаещата природа. Когато желанията ни са задоволени, ние усещаме спокойствие и преживяваме емоциите от приятната част на емоционалния спектър. Когато желанието е незадоволено или по пътя му е застанало препятствие, усещаме напрежение и дискомфортната част на същия този спектър.

 

Друга дума за последното е страдание. То е сумата на всички болезнени емоции, които отхвърляме, защото не искаме да се чувстваме нещастни, тъжни, гневни, уплашени, ревниви, малоценни. Отхвърлянето обаче е нездравословен защитен механизъм на Аза, който води до превръщането на отхвълената част в психична или телесна болест. За да се справим с болката по правилния начин е необходима емоционална интелигентност. Същото се отнася и до успеха в живота, за който основен фактор е високото ниво на емоционална интелигентност.

 

Тази Програма ви учи как да повишите своето ниво на емоционална интелигентност и по този начин да създадете вътрешните предпоставки за осъществяване на своите желания.

 

Душата

 

Има страдание, за справянето с което високото ниво на емоционална интелигентност не е достатъчно. Това е така, защото причината за него идва от по-дълбоките пластове на личността ни – там, където е душата. А душата също е желание, но едно по-различно желание. За разлика от земното ни Аз, които иска щастие, успех и сигурност, душата иска да твори в света на материята и да се развива. Това развитие обаче се случва само във вертикалното измерение на Духа, където влизаме само когато нашите земни желания са осуетени – когато страдаме и преживяваме своето безсилие. Има една мисъл на Юнг, която го описва:

 

“Всеки психичен напредък на човека възниква от страданието на душата.”

 

Тази Програма ви учи да разбирате смисъла на препятствията, които застават на Пътя за осъществяване на вашите желания, и как да ги превръщате в стъпала на своето духовно развитие. Търсенето на смисъла и смелостта да го въплътим в живота си е предмет на духовната интелигентност.

 

Начинът на работа

 

Познанието за първоосновата на психичните феномени помага да разберем такова изключително сложно нещо като човешката психика по ясен и достъпен начин. И тъй като, както стана ясно, първоосновата на всички психични феномени е желанието, директният път към тяхното познание и овладяване е като станем осъзнати за най-важната форма, чрез което то се проявява – нашите емоции.

 

“От една страна, емоцията е алхимичен огън, чиято топлина води до раждане на всичко и чиято горещина изгаря излишествата до пепел. Но от друга, емоцията е моментът, когато стоманата се среща с кремъка и се появява искра, защото емоцията е основният извор на съзнание. Няма преминаване от мрак към светлина и от инерция към движение, без емоция.” К.Г.Юнг

 

В една или друга степен ние през цялото сме потопени в различни емоции. Когато тези емоции станат по-силни и болезнени, това е знак, че е време за осъзнаване. Прилича на червена лампичка, която ни кара да спрем и да разберем скритото психично съдържание, което я е накарало да светне.

 

Задачите и текстовете в тази Програма ви учат именно на това разбиране. Те помагат да опознаете смущаващия емоционален фактор и така да се сдобиете със силата да промените това, което ви измъчва. Защото само несъзнатото има власт над нас.

 

Съзнанието

 

Но какво означава съзнание? И какво конкретно означава ние самите да ставаме все по-осъзнати? Въпреки че има много дефиниции на съзнанието, аз ще цитирам отново Юнг, защото благодарение на него успях да видя връзката между двете нива на интелигентност – емоционалната и духовната.

 

Според него същността на съзнанието е правенето на разграничения, т.е. диференциацията:

“Диференциацията е същността, sine qua non на съзнанието.“ (Юнг, CW7, para.339).

 

А условието да можем да правим разграничения е наличието на противоположности:

„Няма съзнание без разграничаване на противоположностите“ (Юнг).

 

Иронията е, че наличието на противоположностите е условието за възникването и на енергията, която съществува благодарение на напрежението между тях.

 

С други думи, противоположностите, т.е. дуалността на света, в който живеем, са условието за пораждане както на желанието, така и на съзнанието. Тези двете са тясно свързани, защото са двете страни на едно и също нещо – душата на човека. От едната страна е желанието, което ни свързва със света на явленията и формите чрез енергията на привличането. Когато това желание се осуети, идва болката, а тя насочва енергията в противоположната посока – на отблъскването. Вярвам, че става ясно защо според Юнг напредъкът на душата се дължи на нейното страдание – енергията за диференциация, т.е. за пораждането на съзнание, идва от силите на отблъскване, а не на привличане.

 

„Всъщност идентитетът не дава възможност за пробуждане на съзнанието, само отделянето, освобождаването и пълното със страдания съществуване сред противоречия могат да породят съзнание и познание.“ Юнг

 

Психологическата работа с тази Програма ви помага да превръщате своите болезнени емоции в средство за диференциация и пораждане на съзнание и така да ги използвате в тяхното истинско предназначение – като гориво за развитие на душата си.

 

Четирите психични функции

 

Има още нещо важно за същността на съзнанието – то съществува под формата на връзка между центъра на Аза и многообразните съдържания на психиката.

 

“Същественото при съзнанието е, че нищо не може да бъде осъзнато без един Аз, към който да бъде съотнесено. Онова, което не достига до Аза, не се осъзнава. Оттук съзнанието може да се дефинира като съотнасяне на психичното съдържание с Аза.” К.Г.Юнг, „За основите на аналитичната психология“, с. 16

 

Според аналитичната психология връзката между центъра на Аза и психичните феномени се осъществява по четири различни “канала”, т.е. функции – мислене, чувстване, интуиция и усещане. Заедно те образуват две двойки противоположности. Първата двойка – усещането и интуицията, са ирационални функции, които са основата на директното възприемане на явленията (перцепцията). Втората двойка противоположности – мисленето и чувствата, са рационални функции, от които произтича способността за рефлексия.

 

Работата с тази Програма ви учи как по-диференцирано да използвате тези четири функции, така че да има по-малко изкривяване и по-голяма степен на свобода при възприемането и интерпретацията на това, което ви се случва.

 

Рефлексията

 

И така, себепознанието, на което тази Програма ви учи, се състои от две стъпки. Първата е да станете будни наблюдатели на своя психичен живот чрез функциите усещане и интуиция, а втората е да се научите на правилната “ментална обработка” чрез функциите мислене и чувство. Първото е същността на осъзнаването – (т.нар. awareness, mindfulness). Второто е същността на рефлексията.

 

“Reflexio означава “огъване назад” и, използван психологически, терминът ще отбележи факта, че рефлексът, който движи стимула към инстинктивното му разтоварване, е спъван от психизация…И, вместо компулсивен акт, се появява известна степен на свобода, а вместо възможност за предсказване, се появява относителна степен на непредсказуемост относно последствията от импулса.” К.Г.Юнг, “Psychological factors in human behaviour”, CW 8, par 241

 

Задачите и текстовете в тази Програма създават условия за рефлексия върху вашите преживявания от всекидневието, така че да излезете от реактивното поведение и да усетите нарастващата свобода вътре в себе си.